ขอพระองค์สู่สรวงสวรรค์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท

ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล